Giỏ hàng

TẶNG LÌ XÌ VÀ KIMESE CLUTCH

🎉𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐭𝐜𝐡 + 𝐋𝐢̀ 𝐱𝐢̀ 𝐌𝐚𝐠𝐨𝐧𝐧 cho Hóa đơn nguyên giá từ 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ

🎉 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐋𝐢̀ 𝐱𝐢̀ 𝐌𝐚𝐠𝐨𝐧𝐧 cho Hóa đơn nguyên giá từ 𝟗𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎đ

Thời gian từ 𝟏𝟒/𝟎𝟏 - 𝟏𝟐/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏, số lượng có hạn

 

Từ khóa